Grafit tozy

 • The Role Of Graphite In Friction

  Grafitiň sürtülmedäki roly

  Grafit, ýokary temperatura garşylygy, çalgy we beýleki aýratynlyklary sebäpli könelişen doldurgyçlary azaltmak, könelmegi we goşa bölekleri azaltmak, ýylylyk geçirijiligini gowulandyrmak, sürtülme durnuklylygyny we ýelme garşy önümleri we gaýtadan işlemek aňsat önümleri sebäpli sürtülme materialydyr.

 • The Role Of Graphite In Friction Materials

  Grafitiň sürtülme materiallarynda tutýan orny

  Sürtülme koeffisiýentini sazlamak, aşaga çydamly çalgy materialy, iş temperaturasy 200-2000 °, Flake grafit kristallary ýalpak ýaly; Bu basyşyň ýokary intensiwliginde metamorfikdir, uly göwrümli we inçe masştab bar. Grafit magdanynyň bu görnüşi pes derejeli, köplenç 2 ~ 3% ýa-da 10 ~ 25% arasynda häsiýetlendirilýär. Tebigatda iň oňat ýüzýän magdanlardan biridir. Gradeokary derejeli grafit konsentratyny köp üwemek we bölmek arkaly alyp bolýar. Bu görnüşli grafitiň ýüzüşliligi, ýaglanmagy we plastikligi grafitiň beýleki görnüşlerinden has ýokarydyr; Şonuň üçin iň uly senagat gymmaty bar.

 • Flame Retardant For Powder Coatings

  Poroşok örtükleri üçin ýangyn saklaýjy

  Marka: FRT
  gelip çykan ýeri: şandong
  aýratynlyklary: 80mesh
  Ulanyş gerimi: ameangyn saklaýjy material çalgy guýma
  Spoter: Hawa
  Uglerodyň mazmuny: 99
  Reňk: çal gara
  daşky görnüşi: poroşok
  Aýratynlyk hyzmaty: mukdar artykmaçlyk bilen
  model: senagat derejesi

 • Earthy Graphite Used In Casting Coatings

  Döküm örtüklerinde ulanylýan toprak grafiti

  Toprak grafitine mikrokristally daş syýa hem diýilýär, ýokary uglerod düzümi, az zyýanly hapalar, kükürt, demir düzümi gaty pes, “altyn gum” abraýy bilen tanalýan ýurtda we daşary ýurtlarda grafit bazarynda uly abraý gazandyrýar.

 • Natural Flake Graphite  Large Quantity Is Preferred

  Tebigy flake grafitiniň köp mukdary ileri tutulýar

  Flake grafit tebigy kristal grafit, görnüşi balyk fosforyna meňzeýär, altyburç kristal ulgamy, gatlakly gurluş, ýokary temperatura garşylygy, elektrik togy, ýylylyk geçirijisi, çalgy, plastmassa we kislota we aşgar garşylyk häsiýetleri.

 • Expandable Graphite Good Graphite Price

  Giňeldilýän grafit gowy grafit bahasy

  Bu interlaminar birleşme, dogry temperaturada gyzdyrylanda derrew we çalt bölünýär we köp mukdarda gaz öndürýär, bu bolsa grafitiň öz ugry boýunça giňeldilen grafit diýilýän täze gurçuk ýaly bir madda öwrülmegine sebäp bolýar. Bu gözlenmedik grafit interlaminar birleşmesi giňeldilip bilinýän grafitdir.

 • Conductive Graphite Graphite Powder Manufacturer

  Geçiriji grafit grafit poroşok öndürijisi

  Boýag öndürmek üçin organiki däl geçiriji grafit tozy goşmak bilen belli bir geçirijilik geçiriji uglerod süýümi ýokary geçirijilik materialynyň bir görnüşidir.