Tebigy flake grafiti nirede paýlanýar?

Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Geologiýa gözleg gullugynyň (2014) hasabatyna görä, dünýädäki tebigy ýalpak grafitiň subut edilen ätiýaçlyklary 130 million tonna, şolaryň arasynda Braziliýanyň ätiýaçlyklary 58 million tonna, Hytaýyň bolsa 55 million tonna, dünýäde birinji orunda durýar. Bu gün size ýalpak grafit çeşmeleriniň global paýlanyşy barada aýdarys: flak grafitiniň global paýlanyşyndan, köp ýurt flak grafit minerallaryny tapsa-da, senagat taýdan ulanmak üçin belli bir göwrümli ýataklar kän däl, esasan Hytaýda. , Braziliýa, Hindistan, Çehiýa, Meksika we beýleki ýurtlar.

1. Hytaý
Lander we baýlyklar ministrliginiň statistikasyna görä, 2014-nji ýylyň ahyryna çenli Hytaýyň kristal grafit ätiýaçlyklary 20 million tonna, kesgitlenen ätiýaçlyklar bolsa takmynan 220 million tonna bolup, esasan 20 welaýatda we Heilongjiang ýaly awtonom sebitlerde paýlanýar, Şandong, Içki Mongoliýa we Siçuan, olaryň arasynda Şandong we Heilongjiang esasy önümçilik ugurlarydyr. Hytaýda kriptokristally grafitiň ätiýaçlyklary takmynan 5 million tonna, kesgitlenen ätiýaçlyklar bolsa takmynan 35 million tonna bolup, esasan Hunan, Içki Mongoliýa we Jilin ýaly 9 welaýatda we awtonom sebitlerde paýlanýar, olaryň arasynda Hunanda Çençzhouou bar. kriptokristally grafitiň ýeri.

2.Brazil
ABŞ-nyň Geologiýa gözleginiň netijesine görä, Braziliýada 58 million tonna töweregi grafit magdany bar, şolardan 36 million tonnadan gowragy tebigy grafit ätiýaçlyklarydyr. Braziliýanyň grafit ýataklary esasan Minas Gerais we Bahia ştatlarynda ýerleşýär. Iň oňat flakit grafit ýataklary Gerais minalarynda ýerleşýär.

3. Hindistan
Hindistanda 11 million tonna grafit ätiýaçlygy we 158 million tonna baýlyk bar. Grafit magdanynyň 3 zonasy bar we ykdysady ösüş gymmaty bolan grafit magdany esasan Andra Pradeşde we Orişada paýlanýar.

4. Çehiýa
Çehiýa Europeewropada iň köp grafit grafit çeşmesine eýe ýurt. Grafit grafit ýataklary esasan 15% durnukly uglerod bilen Çehiýanyň günortasynda ýerleşýär. Morawiýa sebitindäki ýalpak grafit ýataklary, esasan, uglerodyň düzümi takmynan 35% bolan mikrokristally syýa. 5. Meksika Meksikada tapylan ýalpak grafit magdany, esasan Sonora we Oaxaka ştatlarynda paýlanýan mikrokristally grafitdir. Işlenip düzülen hermosillo flak grafit mikrokristally syýa tagamy 65% ​​~ 85%.


Iş wagty: Awgust-06-2021