Işgärleri taýýarlamak

Umumy maksat

1. Kompaniýanyň ýokary derejeli ýolbaşçylarynyň taýýarlygyny güýçlendirmek, operatorlaryň iş pelsepesini gowulandyrmak, pikirlerini giňeltmek we karar bermek ukybyny, strategiki ösüş ukybyny we häzirki zaman dolandyryş ukybyny ýokarlandyrmak.
2. Kompaniýanyň orta derejeli dolandyryjylarynyň taýýarlygyny güýçlendirmek, dolandyryjylaryň umumy hilini ýokarlandyrmak, bilim gurluşyny gowulandyrmak we umumy dolandyryş ukybyny, innowasiýa ukybyny we ýerine ýetiriş ukybyny ýokarlandyrmak.
3. Kompaniýanyň hünärmen we tehniki işgärleriniň taýýarlygyny güýçlendirmek, tehniki nazaryýet derejesini we hünär endiklerini ýokarlandyrmak, ylmy gözleg we ösüş, tehnologiki innowasiýa we tehnologiki özgerişlik mümkinçiliklerini ýokarlandyrmak.
4. Kompaniýanyň operatorlarynyň tehniki derejeli okuwyny güýçlendirmek, operatorlaryň iş derejesini we iş ukyplaryny yzygiderli ýokarlandyrmak we iş borçlaryny berk ýerine ýetirmek ukybyny ýokarlandyrmak.
5. Kompaniýanyň işgärleriniň bilim taýýarlygyny güýçlendirmek, ähli derejedäki işgärleriň ylmy we medeni derejesini ýokarlandyrmak we işçi güýjüniň umumy medeni hilini ýokarlandyrmak.
6. levelshli derejedäki dolandyryş işgärleriniň we pudak işgärleriniň hünärlerini ýokarlandyrmagy güýçlendirmek, şahadatnamalar bilen iş depginini çaltlaşdyrmak we dolandyryşy hasam standartlaşdyrmak.

Iplesörelgeler we talaplar

1. Talap boýunça öwretmek we amaly netijeleri gözlemek ýörelgesine eýeriň. Kompaniýanyň özgertmeleriniň we ösüşiniň zerurlyklaryna we işgärleriň dürli-dürli taýýarlyk isleglerine laýyklykda, bilimiň we okuwyň ýerlikliligini we netijeliligini ýokarlandyrmak we üpjün etmek üçin dürli derejelerde we kategoriýalarda baý mazmunly we çeýe görnüşler bilen okuw geçireris. okuwyň hili.
2. Esasy okuw hökmünde garaşsyz okuw ýörelgesine we goşmaça hökmünde daşarky komissiýa okuwyna eýeriň. Okuw çeşmelerini birleşdiriň, esasy okuw bazasy we goňşy kollejler we uniwersitetler bilen daşary ýurt komissiýalarynyň okuw bazasy hökmünde esasy okuw we yzygiderli taýýarlyk görmek we garaşsyz hünär taýýarlygy esasynda okuw merkezini döretmek we kämilleşdirmek; daşary ýurt komissiýalary arkaly.
3. Işgärleri taýýarlamagyň, okuw mazmunynyň we okuw wagtynyň üç ýerine ýetiriş ýörelgesine eýeriň. 2021-nji ýylda ýokary derejeli dolandyryş işgärleriniň täjirçilik dolandyryş okuwlaryna gatnaşmak üçin toplanan wagty 30 günden az bolmaly däldir; Orta derejeli kadrlar we hünärmen tehniki işgärleri taýýarlamak üçin toplanan wagt 20 günden az bolmaly däldir; umumy işgärleriň işleýiş endiklerini taýýarlamak üçin toplanan wagt 30 günden az bolmaly däldir.

Okuwyň mazmuny we usuly

(1) Kompaniýanyň ýolbaşçylary we ýokary derejeli ýolbaşçylary

1. Strategiki pikirlenmäni ösdüriň, işewürlik pelsepesini gowulandyryň we ylmy karar bermek mümkinçiliklerini we iş dolandyryş mümkinçiliklerini gowulandyryň. Endokary derejeli telekeçilik forumlaryna, sammitlere we ýyllyk ýygnaklara gatnaşmak bilen; üstünlikli içerki kompaniýalara baryp görmek we öwrenmek; Meşhur içerki kompaniýalaryň uly tälimçileriniň ýokary derejeli leksiýalaryna gatnaşmak.
2. Bilim derejesini ýokarlandyrmak we tejribe kwalifikasiýasy.

(2) Orta derejeli dolandyryş kadrlary

1. Dolandyryş tejribe okuwy. Önümçiligi guramak we dolandyrmak, çykdajylary dolandyrmak we öndürijilige baha bermek, adam resurslaryny dolandyrmak, höweslendiriş we aragatnaşyk, liderlik sungaty we ş.m. Hünärmenlerden we mugallymlardan leksiýa bermek üçin kompaniýa gelmegini haýyş ediň; ýörite leksiýalara gatnaşmak üçin degişli işgärleri guramak.
2. Ösen bilim we hünär bilimleri. Hünärli orta derejeli kadrlary uniwersitet (bakalawr) hat alyş kurslaryna, öz-özüni barlamaga ýa-da MBA we beýleki magistr derejelerine gatnaşmaga işjeň höweslendiriň; kwalifikasiýa synagyna gatnaşmak we kär şahadatnamasyny almak üçin dolandyryş, iş dolandyryşy we buhgalter hünärmen dolandyryş kadrlaryny guramak.
3. Taslamanyň ýolbaşçylaryny taýýarlamagy güýçlendiriň. Bu ýyl kompaniýa hyzmat we ätiýaçlyk taslamasynyň ýolbaşçylarynyň öwrüm okuwyny güýçli gurar we syýasy sowatlylygyny, dolandyryş ukybyny, şahsy aragatnaşyk ukybyny we işewürlik ukybyny ýokarlandyrmaga gönükdirilen okuw meýdançasynyň 50% -den gowragyny gazanmaga çalyşar. Şol bir wagtyň özünde, işgärlere okuw üçin ýaşyl kanal bermek üçin "Global Hünär Bilimi Onlaýn" uzak aralyk hünär bilim ulgamy açyldy.
4. Gözýetimiňizi giňeldiň, pikiriňizi giňeldiň, maglumaty öwreniň we tejribeden öwreniň. Önümçilik we işlemek we üstünlikli tejribe öwrenmek üçin ýokary derejeli we aşaky kompaniýalara we degişli kompaniýalara toparlara bölünip öwrenmek we baryp görmek üçin orta derejeli kadrlary gurnaň.

(3) Professional we tehniki işgärler

1. Gözýetimlerini giňeltmek üçin şol bir pudakdaky ösen kompaniýalarda öňdebaryjy tejribäni öwrenmek we öwrenmek üçin hünärmen we tehniki işgärleri guraň. Duringylyň dowamynda bölüme baryp görmek üçin iki topar işgär düzmek meýilleşdirilýär.
2. Çykýan hünärmenleri berk dolandyrmagy güýçlendiriň. Okuwdan soň ýazmaça materiallary ýazyň we okuw merkezine hasabat beriň, zerur bolsa kompaniýanyň içindäki käbir täze bilimleri öwreniň we wagyz ediň.
3. Hasapçylyk, ykdysadyýet, statistika we ş.m. hünärmenler üçin hünär tehniki wezipeleri almak üçin synaglardan geçmeli, meýilleşdirilen okuw we synagdan öňki görkezmeler arkaly hünär derejesi synaglarynyň geçiş derejesini ýokarlandyrmaly. Syn arkaly hünärmen we tehniki wezipeleri alan in engineeringener hünärmenleri üçin, ýörite leksiýalar bermek üçin degişli hünärmenleri işe almak we birnäçe kanal arkaly hünärmen we tehniki işgärleriň tehniki derejesini ýokarlandyrmak.

(4) Işgärler üçin esasy okuw

1. Zawod okuwyna täze işleýänler
2021-nji ýylda kompaniýanyň korporatiw medeniýeti, kanunlar we düzgünler, zähmet düzgün-nyzamy, howpsuzlyk önümçiligi, toparlaýyn işlemek we täze işe alnan işgärler üçin hil habardarlygy okuwyny güýçlendirmegi dowam etdireris. Her okuw ýyly 8 sapakdan az bolmaly däldir; ussatlary we okuwçylary durmuşa geçirmek, täze işgärler üçin hünär endiklerini öwretmek arkaly täze işgärler üçin şertnamalara gol çekiş derejesi 100% -e ýetmeli. Synag döwri öndürijiligi bahalandyrmagyň netijeleri bilen utgaşýar. Baha bermegi başarmadyklar işden çykarylar we görnükli adamlara belli bir öwgi we sylag berler.

2. Geçirilen işgärler üçin okuw
Adam merkeziniň işgärlerini korporatiw medeniýet, kanunlar we düzgünler, zähmet düzgün-nyzamy, howpsuzlyk önümçiligi, topar ruhy, kär düşünjesi, kompaniýanyň ösüş strategiýasy, kompaniýanyň keşbi, taslamanyň ösüşi we ş.m. boýunça taýýarlamagy dowam etdirmeli we her bir element az bolmaly däldir. 8 synp sagadyndan köp. Şol bir wagtyň özünde, kompaniýanyň giňelmegi we içerki iş kanallarynyň köpelmegi bilen öz wagtynda hünär we tehniki taýýarlyk geçiriler we okuw wagty 20 günden az bolmaly däldir.

3. Goşma we ýokary derejeli zehinleri taýýarlamagy güýçlendiriň.
Departmentshli bölümler işgärleri özbaşdak öwrenmäge we dürli guramaçylyk okuwlaryna gatnaşmaga höweslendirmek üçin şahsy şertleri we bilelikdäki okuw zerurlyklaryny birleşdirmek üçin işjeň şertler döretmeli. Dolandyryş işgärleriniň hünär dolandyryş ukybyny dürli dolandyryş ugurlaryna giňeltmek we ýokarlandyrmak; hünär we tehniki işgärleriň hünär we dolandyryş ugurlaryna hünär ukyplaryny giňeltmek we ýokarlandyrmak; gurluşyk operatorlaryna iki-den gowrak ussatlygy özleşdirmäge we bir hünär we köp ukyply zehinler we ýokary derejeli zehinler bilen birmeňzeş görnüşe öwrülmäge mümkinçilik bermek.

Çäreler we talaplar

. we umumy düşünjeler we işjeň boluň Okuw meýilnamasynyň 90% -den ýokary we işgärleriň doly taýýarlyk derejesiniň 35% -den ýokary bolmagyny üpjün etmek üçin "uly okuw nusgasyny" guruň.

(2) Okuwyň ýörelgeleri we görnüşi. "Işgärleri dolandyrýan, tälim berýän" iýerarhiki dolandyryş we iýerarhiki okuw ýörelgelerine laýyklykda okuwy guraň. Kompaniýa dolandyryş ýolbaşçylaryna, taslama menejerlerine, baş inersenerlere, ýokary hünärli zehinlere we "dört täze" mahabat okuwyna ünsi jemleýär; ähli bölümler täze we gullukdaky işgärleriň öwrüm okuwynda we çylşyrymly zehinleri taýýarlamakda gowy iş etmek üçin okuw merkezi bilen ýakyndan hyzmatdaşlyk etmeli. Okuw görnüşinde kärhananyň hakyky ýagdaýyny birleşdirmeli, çäreleri ýerli şertlere sazlamaly, öz ukyplaryna laýyklykda öwretmeli, daşarky okuwy içerki okuw, esasy okuw we ýerdäki okuw bilen birleşdirmeli we çeýe we ussatlyk türgenleşikleri, tehniki bäsleşikler we baha beriş synaglary ýaly dürli görnüşler; Leksiýalar, rol oýnamak, mysallar, seminarlar, ýerdäki synlar we beýleki usullar biri-biri bilen utgaşýar. Iň oňat usuly we görnüşi saýlaň, okuwy guraň.

(3) Okuwyň netijeliligini üpjün etmek. Olaryň biri barlagy we görkezmäni köpeltmek we ulgamy kämilleşdirmek. Kompaniýa öz işgärlerini taýýarlaýan okuw jaýlaryny we ýerlerini döretmeli we kämilleşdirmeli, okuw merkeziniň ähli derejelerinde dürli okuw şertleri boýunça tertipsiz barlaglary we görkezmeleri geçirmeli; ikinjisi öwgi we duýduryş ulgamyny döretmekdir. Ajaýyp okuw netijelerini gazanan we berk we täsirli bölümlere ykrar we sylaglar berilýär; okuw meýilnamasyny ýerine ýetirmedik we işgärleri taýýarlamakda yza galan bölümlere habar berilmeli we tankyt edilmeli; üçünjisi, işgärleri taýýarlamak üçin seslenme ulgamyny döretmek we okuw döwrüniň baha beriş ýagdaýyny we netijelerini okuw döwrümdäki aýlyk we bonus bilen deňeşdirmegi talap etmek. Işgärleriň öz-özüňi taýýarlamak düşünjesini ýokarlandyrmaga düşüniň.

Häzirki döwürde kärhana özgertmeleriniň uly ösüşinde, täze döwrüň beren mümkinçiliklerine we kynçylyklaryna duçar bolmak bilen, diňe işgärleriň biliminiň we okuwynyň diriligini we ýaşaýyş güýjüni saklamak bilen, güýçli mümkinçilikleri, ýokary tehnologiýasy we ýokary hilli kompaniýany döredip bileris we bazar ykdysadyýetiniň ösüşi. Işgärler topary öz ussatlygyndan has gowy peýdalanmaga we kärhananyň ösüşine we jemgyýetiň ösüşine has köp goşant goşmaga mümkinçilik berýär.
Adam resurslary korporatiw ösüşiň ilkinji elementidir, emma kompaniýalarymyz elmydama zehin eşelonyny yzarlamagy kyn görýärler. Ajaýyp işgärleri saýlamak, ösdürip ýetişdirmek, ulanmak we saklamak kyn?

Şonuň üçin kärhananyň esasy bäsdeşlik ukybyny nädip ösdürmeli, zehinleri taýýarlamak esasydyr we zehinleri taýýarlamak, ýokary okuw toparyny döretmek üçin üznüksiz okuw we okuw arkaly hünär derejelerini we bilimlerini we başarnyklaryny yzygiderli ýokarlandyrýan işgärlerden gelýär. Kämillikden kämillige çenli kärhana hemişe gök öwüsýär!