Topar dolandyryşy

147 Topary dolandyrmagyň düzgünleri

Bir pikir

Meseleleri özüňiz çözmegiň ýerine, meseleleri çözmäge ökde adamlar toparyny ösdüriň!

Dört ýörelge

1) Işgäriň usuly meseläni çözüp biler, samsyk usul bolsa-da, päsgel bermäň!
2) Mesele üçin jogapkärçilik tapmaň, işgärleri haýsy usulyň has täsirlidigi barada has köp gürleşmäge höweslendiriň!
3) Bir usul şowsuz, işgärleri başga usullary tapmaga ugrukdyryň!
4) täsirli usuly tapyň, soňra golastyndakylara öwrediň; gol astyndakylaryň gowy usullary bar, öwrenmegi ýatdan çykarmaň!

Sevenedi ädim

1) Işgärleriň has gowy höwes we döredijilikli bolmagy üçin amatly iş gurşawyny dörediň.
2) Işgärleriň meselelerine oňyn nukdaýnazardan seredip, ýerlikli çözgüt tapyp bilmekleri üçin işgärleriň duýgularyny sazlaň.
3) Işgärlere maksatlary aýdyň we täsirli etmek üçin maksatlary hereketlere bölmäge kömek ediň.
4) Işgärleriň meseleleri çözmegine we maksatlara ýetmegine kömek etmek üçin çeşmeleriňizi ulanyň.
5) Umumy öwgi däl-de, işgäriň özüni alyp barşyny öwmek.
6) Işgärler galan işleri tamamlamagyň ýoluny tapyp biler ýaly, işgärlere işiň gidişine öz-özüni baha bermäge rugsat beriň.
7) Işgärlere "sabyrsyzlyk bilen garamaga" ýol görkeziň, "näme üçin" az soraň we has köp "näme edýärsiňiz" diýip soraň.